حمل و نقل دریایی

حمل از کلیه بنادر اروپایی – چین – کره – بنادر امریکا – کانادا - استرالیا

شامل حمل کانتینری –بالک – جنرال کارگر – رورو- محمولات فوق سنین – نگله های ترافیکی