خدمات انبارداری
عبارت است تامین و نگهداری کالا بصورت موقت در انبارهای سرپوشیده و مجهز به امکانات سرد خانه ای و غیره به منظور انتقال اصلی شامل جابجایی و تفکیک کالاها.