حمل و نقل ریلی
عبارت است جابجایی کالا از طریق خط راه آهن. معمولا در این روش حسب منافع صاحبان کالا و در کشورهای ترکیه/CIS/ امکانات خط ریلی ارائه سرویس ریلی/و حتی اروپا امکان پذیر می باشد.